अहमदनगर तोडण्याचे गाव आणि वस्त्यांची जात नवे बदल्याचा निर्णय झाल्यांतर शेतकन्यांची सात-बारा जमीनीची (७/१२ उतारा) जातीची नावेही बदल्यात अजून आहेत. सरकारने गेल्‍या वर्षांच्‍या घेण्‍याच्‍या निर्णयाची अनमलबाजवणी आता अहमदनगर जिल्‍हयात गरम असून, जातिका मेन्‍शन वागून लिव्‍ह आणि नेवासा तालुक्‍यातील शेतकल्‍याणी नवीन प्रस्‍ताव देण्‍यास सुरुवात केली आहे.

समाजातील जातिव्यवस्था हिरावून घेण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग महून सरकारने गवंची, वाडीवस्त्यांची जात बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यनांतर शेटीच्‍या बाबतीही अनसच्‍च निर्णय घेण्‍यात आला. हवेल्या आणि वास्त्यम यांच्यामध्ये राज्य निर्माण होताच शेटच आला. पूर्वविचिया काळी अनेक शेटले, गट, जनगणनेचे आकडे किंवा आदिवासी बोटी दिल्या असत्या. स्थानिक बोट विभाग कृषीच्या सातबारा उतायत हिच बोट नोंदविनात आली. दस-या अक्षर सांगायचं झालं, तर जानू काही सरकार शिकका जातीच्या नवावर मारला गेला. याचं नावं या शेतांची ओख आणि धंदा फक्त झाला.

सातबारा उताऱ्यावर कृषी विभाग, स्थानिक नवत नंद झालाय जात्याच्या नवाचा प्रवेश, प्रवेशात कपात, दुरुस्ती, राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय, किंवा महसूल विभागाने 25 ऑगस्ट 2021 रोजी रोझी कडला आला. जातिच्‍या नवनैवजी त्‍या शेटणा नदी वाहिनीशी संबंधित, गावच्‍या स्‍थानिक-भौगोलिक स्‍थानाशी संबंधित नव्‍याविष्‍ट. आशा माहिती देण्यत आली होत्या. नगर जिल्ह्यतील राहाता आणि नेवासा तालुक्‍यात हा निर्णय आला. रथयामदिल रामडोह, गोपाळपूर, वरखेड, माळेवाडी दुमला, सुरेगाव दहिगाव, गनिंब व खामगाव या ग्रामपंचायतींमधून रामडोह, गोपाळपूर, वरखेड, सुरेगाव दहिगाव, गनिंब, खामगाव किंवा ग्रामपंचायतींना जावे लागणार आहे. जिल्हा दंडाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले म्हणजेच ट्यास मान्यता आली आहे. त्यमुले आटा या गावतिल उतावरील शेतांची वडिलोपार्जित नौका बदलल्यात येनार अहेत. नव्या नवांच्य प्रति आत्या शेतकरीकन्या डेन्यात आलया आहेत.

दिले आणि वस्त्यांची जात नवे बदलण्याच्या निर्णयानंतर, शेतकन्याच्या सातबारा उतार्‍यावरिल (७/१२ उतारा) शेटांची जात नावेही बदल्यात अजून आहेत. गेल्यावर्षी सरकारने घाटलेल्‍या किंवा न्‍यानाची अहमदनगर जिल्‍हयात आता अमलबजावणी सुरू झाली असून राहाता आणि नेवासा तालुक्‍यातील शेतकल्‍याण जातीचा उल्‍लेख वागल्‍ले नव्‍ये देण्‍यास सुरवत झाली आहे.

सामाजिक-मानवील जातिव्यवस्थेच्या प्रक्रियेचा एक भाग, महून सरकारने गाव आणि वड्यांची जात बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मग एक वाईट निर्णय शेतांचाय बाबीत घेन्यात आला. स्टेज वद्य-वस्त्यांची असती, पण शेतांची आली असती. पूर्विच्य काली अनेक शेटना, गतना, सर्वेक्रमकण्णा जातिक नैवे देन्यात आलेली असती. हीच बोट शेट्टीच्या सातबारा उताऱ्यावर स्थानिक बोट किंवा सद्रत नोंडली गेली असती. म्हंजे वंशीय नवावर जानू हे उमटलेलीचे अधिकृत शिक्का असायचे. त्यांच नावाने या शेताची ओख आणि वागणं सुरू झालं असतं.

राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने 25 ऑगस्ट 2021 रोजी रोजी सातबारा उत्यातील शेटीचे स्थानिक बोट या रकन्यात नोंदवनीत आलय जाती, नवाची नोंद कामी करू, सुधारित नोंद कारन्याचा निर्णय जारी केला आहे. त्या शेताना जातिच्‍या नववेजी गावतिल स्‍थानिक-भौगोलिक स्‍थिती निगडीत, नदी नाल्याची निग्‍दित नैवे देण्‍यात यावी. आशा माहिती देण्यत आली होत्या. या निराणाची नगर जिल्ह्यत राहाता आणि नेवासा तालुक्यत करण्यत आली आहे. रहाट्यमधील बाबलेश्वर आणि नेवासामधिल रामडोह, गोपाळपूर, वरखेड, मालेवाडी दुमला, सुरेगाव दहिगाव, गनिंब आणि खामगाव या गावत ग्रामपंचायतीनी तिसे थाराव केले. जिल्हा दंडाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले म्हणजे ते मंजूर केले दुखापत. त्यमुले आटा या गावतिल उताणवारील शेटीची जात नवे बदलनयात येनार अहेत. नव्या नवांचे उदे आता शेतकरीकन्या दिल जाउ लागे आहेत.

स्थानिक परिस्थितीनुसार परिस्थिती बदलल्याने दुखापत झाली. नदीची, शेतकन्याच्या आडनावांची, परिसरांची नवे देण्य अजून दुखावली. बाबलेश्‍वर येथिल एका शेतकन्याच्‍या जमीनीला ही पूर्वेकडील जातीय स्थानिक नौका असती. ते बदल्यात येओन आता बन्सोड यांच गतनंबर आये नाम मिलये आये. किंवा नवीन नवाचा कमी केला त्यना कर विभागाकडून नुक्तच देन्यात आला आला. या संबंधित रहाटय़ाचे तहसीलदार कुंदन हिरे महनाळे, ‘वद्य वास्त्यांचाय नवनांतर आता उतायावरिल जातीचे स्वर नवेही जनार आहेत. त्यमुले गावगावत सामाजिक पर्यावरण निकोप होन्यास मॅड होइल. अहो. यातुन अत्रसत्यच्य गुन्ह्यांच्य प्रमनाथी घाट होन्यास मडत होइल, ‘अशी अपेक्षा आहे.

Share.